Wanielijo na niydziela

Autor: Anna Jurzyca

Tobor

Wanielijo podug św. Jona  (J 21,1-14)

Niyskorzi zaś pokozoł sie Jezus nad Morzym Tyberiackiym. A pokozoł sie tak: Byli razym Szymon Piotr, Tomasz, co na niego godali Didymus, Natanael z Kany Galilyjski, synki łod Zebedełusza i dwóch inkszych ze Jego uczniow.

Szymon Piotr pedzioł do nich: Ida łowić ryby. Łodpedzieli mu: Idymy i my s tobom. Poszli i wleźli do łodki, ale w ty nocy nic niy złowjyli. A jak było rano, Jezus stanoł na brzegu; ale ucznie niy spokopjyli, że to jes Jezus. A Jezus pedzioł do nich: Dzieci, cy mocie cosik do jedzynio? Łodpedzieli Mu: Niy. Łon pedzioł do nich: Zaciepnijcie sieć po prawy stronie łodki, a znojdziecie. Skiż tego co pedzioł zaciepli i tyla było ryb, że niy mogli jich wyciongnonć.

Pedzioł w tyn cos do Piotra tyn uczyń, ftorymu Jezus przoł: To jes Pan. Szymon Piotr jak usłysoł, że to jes Pan, łoblok na siebje łodziynie, bo boł prawje goły, i ciepnoł sie we morze. Inksi zaś ucznie przipłynyli łodkom, smyconc za sobom sieć ze rybami. A łod brzegu niy było daleko, ino koło dwjesta łokci.

A kej wyleźli ze wody na ziymia, łobocyli nałożone wongle, a na nich położono ryba i chlyb. Pedzioł do nich Jezus: Prziniyście jesce ryb, ftoreście teroz chyciyli. Poszoł Szymon Piotr i wyciongnoł na brzeg sieć połno rybow, a było jich sto pjyńćdziesiont czi. A choć było jich tak dużo, sieć sie niy łozerwała. Pedzioł do nich Jezus: Poćcie i śniodejcie. A żodyn ze siedzioncych niy śmjoł sie spytać Go: Fto Ty ześ jes? Wjedzieli bowjym, że to jes Pan. A Jezus prziszoł, wzion chlyb i doł jym, a potym tys i ryba. To juz czeci roz pokozoł sie Jezus uczniom swojym, łod kwili, kej zmartwykwstoł.

Inspiracją do przetłumaczenia części Pisma Świętego na język śląski jest pasja kolekcjonerska tłumacza dr. Gabriela Tobora. Od ponad 30 lat zbiera on biblie w obcych językach. Obecnie posiada około 200 egzemplarzy Pisma Świętego w 90 językach z całego świata. W jego kolekcji jest wiele tłumaczeń na gwary i dialekty. Jako Ślązak, od pokoleń związany ze Śląskiem, nie mógł pogodzić się z faktem, że dotychczas, poza niewielkimi fragmentami, nie ukazało się żadne tłumaczenie po śląsku. Aby wypełnić tę lukę, postanowił przetłumaczyć Nowy Testament na śląski. Pierwsza część, Ewangelia według św. Łukasza, została przetłumaczona dla siebie, do „szuflady”. Potem nastąpiła decyzja o przetłumaczeniu całego Nowego Testamentu i przygotowaniu wydania, tak, aby Ślązacy w swojej biblioteczce mogli mieć egzemplarz najważniejszej Księgi Świata w brzmieniu swojej godki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *