Niedzielne czytania ze Starego i Nowego Testamentu po śląsku

Autor: Anna Jurzyca

budapest-2529128_960_720

Czytanie z Dziejōw Japostolskich

Arcykapłōn spytoł sie japostołōw: „Dyć na zicher my wōm zakŏzali nauczać we te miano, a wyście nopełniyli cołko Jerozolima tōm gŏdkōm i kcecie na nōs swalić wina za krew tego Człowieka?”

„Trza barzij suchać Boga niźli ludzi – ôdpedzioł Piotr i japostoły. Bōg naszych ôjcōw wskrzesiōł Jezusa, kerego wyście straciyli, jak żeście Go ôbiesiyli na drzewie. Bōg wywyższōł Go na miejscu po swojij prawicy, jako Władca i Zbowiciel, coby zapewnić Izraelowi nowrocynie i ôdpuszczynie grzychōw. Dŏwōmy tymu świŏdectwo, dyć my i Duch Świynty, kerego Bōg udzieloł tym, kerzy sōm Mu usuchliwi”.

I zabrōniyli japostołōm gŏdki we miano Jezusa, a potym ich puściyli. A ôni ôdejszli ôd Sanhedrynu i radowali sie, że mogli być godne ciyrpieć dlŏ miana Jezusa.

Czytanie z Apokalipsy Świyntego Jōna Japostoła

Jŏ, Jōn, ujrzōł żech i żech usłyszōł głos mocki janiołōw dokoła tronu i istot żyjōncych, i Starzikōw, a jejich liczba bōła miriady miriad i tysionce tysiyncy, a wszysjcy godali festelnym głosym: „Baranek zabity je godziyn erbnōńć potynga i bogactwo, i mondroś, i moc, i cześ, i kwała, i bogosławiyństwo”.

A wszelke stworzynie, kere je we niebie i na ziymi, i pod ziymiom, i na morzu, wszyjsko, co w nich je, usłyszoch, jak godało: „Tymu, kery siedzi na tronie i Barankowi bogosławiyństwo i cześ, i kwała i moc, na wieki wiekow!” A sztyry istoty żywe gŏdały: „Amyn”. Starziki zaś upadli i ôddali pokłon.

Autorem tłumaczenia jest Andrzej Cichoń. Autor pisze o sobie tak: Kiedyś zastanawiałem się, czy po ślōnsku można jedynie opowiadać dowcipy i tworzyć kabarety. Pomyślałem sobie, że my Ślązacy jesteśmy też poważnymi ludźmi. Z czasem myśl przekształciła się w czyn i co niedzielę po powrocie z kościoła na swoim blogu – https://andrzej-aci.blogspot.com/tłumaczyłem Ewangelię na śląski. Gdy zaczynałem tę przygodę z Ewangelią i śląskim językiem, nie wiedziałem, że tym samym, bardziej profesjonalnie zajmuje się p. Gabriel Tobor. Dziś piękne wydanie Nowego Testamyntu po Ślonsku zdobi również moją półkę. Można jednak pójść dalej i mam nadzieję dotrzymywać, na gościnnych łamach Radia Piekary, towarzystwa tłumaczeniu Ewangelii, poprzez cotygodniowe wersje pozostałych mszalnych czytań.

fot.: pixabay.com

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *